การนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559
เลขประจำตัวประชาชน          ชื่อ นามสกุล
ขอให้ท่านนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้
ปีภาษี  2559