การสมัครขอใช้บริการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้มีสิทธิสมัครขอใช้บริการ

กรณีขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 และ ภ.พ. 36 ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้วว่ามีสิทธิใช้บริการได้
 • โดยปกติผู้ประกอบการที่สนใจจะใช้บริการยื่นแบบ ภ.พ. 30 ผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องยื่นคำขอเป็นรายสถานประกอบการหรือรายสาขา เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ. 30 รวมกันให้ยื่นคำขอเฉพาะสถานประกอบการหรือสาขาที่มีหน้าที่ยื่นแบบรวมกันเท่านั้น
 

กรณีขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องยื่นแบบ ภ.ธ.40 ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้วว่ามีสิทธิใช้บริการได้
 • โดยปกติผู้ประกอบการที่สนใจจะใช้บริการยื่นแบบ ภ.ธ.40 ผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องยื่นคำขอเป็นรายสถานประกอบการหรือรายสาขา เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 รวมกันให้ยื่นคำขอเฉพาะสถานประกอบการหรือสาขาที่มีหน้าที่ยื่นแบบรวมกันเท่านั้น
 

กรณีขอใช้บริการยื่นแบบอื่นๆ

 • เป็นผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการหรือยื่นรายการนั้น ๆ เพื่อนำส่งภาษี
ขั้นตอนการยื่นคำขอใช้บริการ

คำขอใช้บริการ
 • ติดต่อขอรับแบบคำขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01) ได้ที่สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 กรมสรรพการ เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ ฯ 10400 สำหรับต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทุกจังหวัด
 • เรียกแบบคำขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01) ได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (http://www.rd.go.th) โดยคลิกเลือก "บริการอิเล็กทรอนิกส์" คลิกเลือกหัวข้อ "บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่าน INTERNET" คลิกเลือกหัวข้อ "แนะนำบริการ" และคลิกเลือกหัวข้อ "แบบฟอร์มต่าง ๆ" ที่เกี่ยวข้อง
 

การกรอกรายการแบบคำขอ ภ.อ. 01

ผู้เสียภาษีกรอกรายการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในแบบคำขอ ภ.อ.01 เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่สาขาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และหรือเลขที่สาขาที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ชื่อผู้เสียภาษี สถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ต้องการเข้าระบบ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำหรับการติดต่อ e-mail Address ที่ถูกต้องบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงลายมือชื่อผู้เสียภาษี หรือกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ผู้เสียภาษีสามารถยื่นคำขอ ภ.อ.01 ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (http://www.rd.go.th) โดยคลิกเลือก "บริการอิเล็กทรอนิกส์" คลิกเลือกหัวข้อ "บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่าน INTERNET" คลิกเลือกหัวข้อ "ลงทะเบียน" และคลิกเลือกหัวข้อ "กรอกแบบ ภ.อ.01" หน้าจอจะปรากฏแบบ ภ.อ.01 ให้กรอกรายการข้อมูลต่างๆ เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วให้ครบถ้วนเช่นกันแล้วเลือก "ตกลง" ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ จากนั้นระบบจะส่งข้อความตอบรับ พร้อมกับแจ้งรหัสการจดทะเบียน (Reference no.) ให้ผู้เสียภาษีทราบทาง e-mail Address ที่ได้แจ้งไว้

การกรอกรายการ ภ.อ.01 ทางอินเทอร์เน็ตยังไม่มีผลโดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ลงนามในข้อตกลงกับกรมสรรพากรแล้ว

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นแบบคำขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ภ.อ.01
 1. ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [แบบข้อตกลงฯ]
 2. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียภาษีที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง
 3. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทฉบับปัจจุบันที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อ และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจผูกพันกับนิติบุคคลนั้น โดยผู้มีอำนาจดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองในภาพถ่ายด้วย
 4. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองในภาพถ่าย

กรณีผู้เสียภาษีมีความประสงค์ขอยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาในคราวเดียวกัน ให้ใช้เอกสารแนบเพียงชุดเดียว

การยื่นแบบคำขอ ภ.อ.01

กรณียื่นด้วยตนเอง สามารถยื่นแบบคำขอ ภ.อ.01 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 1 กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ ฯ 10400 สำหรับต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทุกจังหวัด

กรณียื่นคำขอ ภ.อ.01 ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ให้พิมพ์แบบ ภ.อ.01 (ซึ่งมีรหัสการจดทะเบียนปรากฏอยู่บนแบบ) และลงลายมือชื่อผู้เสียภาษี หรือกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจของนิติบุคคลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทุกจังหวัด ภายใน 15 วันนับจากวันที่ส่งรายการผ่านเว็บไซต์

การตอบรับการเข้าสู่ระบบฯ

 1. เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาแบบคำขอ ภ.อ.01 พร้อมเอกสารหลักฐานเรียบร้อย หากถูกต้องครบถ้วน กรมสรรพากรจะส่งมอบหมายเลขผู้ใช้ (User Id) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ต่อไป
 2. การได้รับสิทธิใช้บริการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนภาษีใด กรมสรรพากรจะแจ้งให้ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่าน e-mail) อีกครั้งหนึ่ง
เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ต้องเป็นการยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาปกติเท่านั้น ไม่ว่าจะมีภาษีต้องชำระหรือไม่ก็ตาม หากเป็นแบบฯ ที่ยื่นเกินกำหนดเวลาหรือยื่นเพิ่มเติม ให้ไปยื่นแบบฯ และชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ตามปกติ เช่น การยื่นแบบ ภ.พ.30 หรือ ภ.ธ.40 ของเดือนภาษีมกราคม 2545 ที่จะต้องกระทำภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545 ให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านอินเทอร์เน็ตได้ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2545 หากเป็นการยื่นแบบ ภ.พ.30 หรือ ภ.ธ.40 ของเดือนภาษี ธันวาคม 2544 หรือก่อนหน้านี้ จะต้องยื่นแบบฯ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เท่านั้น
 2. ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกใช้บริการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกวัน ในระหว่างช่วงเวลายื่นแบบแสดงรายการ เว้นแต่วันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดราชการมีสิทธิยื่นแบบฯ ในวันเปิดทำการถัดไปได้อีก 1 วัน และในแต่ละวันสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 22..00 น.