คำถาม...ถามบ่อย

1. การสมัครขอใช้บริการ 6. การพิมพ์แบบ
 • การยื่นใบสมัคร
 • แบบคำขอ
 • หลักฐานที่ใช้
 • แบบแสดงรายการ
 • การเพิ่ม/ลดประเภทแบบ
 • 7. ระบบรักษาความปลอดภัย
  2. หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน 8. โปรแกรมการบันทึกข้อมูล
  3. การยื่นแบบ 9. สถานที่ติดต่อ
  4. ใบเสร็จรับเงิน 10. การเก็บรักษาเอกสาร
  5. วิธีการชำระเงิน 11. อื่นๆ

  1. การสมัครขอใช้บริการ

  การยื่นใบสมัคร
   
  1. การสมัครลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) มีขั้นตอนอย่างไร
  ตอบ ท่านสามารถลงทะเบียน ภ.อ.01 ทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) เพื่อขอใช้บริการ และจะได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านทันที เพื่อใช้ในการยื่นแบบฯ

  2. การยื่นแบบที่ไม่ใช่ ภ.ง.ด. 90 , 91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) เมื่อลงทะเบียน ภ.อ. 01 แล้วสามารถยื่นแบบได้ทันทีหรือไม่
  ตอบ การยื่นแบบที่ไม่ใช่ แบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมกับแบบ ภ.อ. 01 และได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรก่อน จึงจะยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้

  3. การสมัครขอใช้บริการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตมีกี่วิธี
  ตอบ การสมัครขอใช้บริการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตมี 2 วิธีดังนี้
  1. สมัครขอใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th และต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ภายใน 15 วันนับแต่วันสมัครขอใช้บริการ
  2. สมัครด้วยตนเองพร้อมนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่น ณ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ

  4. เมื่อบันทึกแบบ ภ.อ. 01 แล้ว ระบบแจ้งว่า ที่อยู่ไม่ตรงกับฐานข้อมูล จะต้องทำอย่างไร
  ตอบ ให้ติดต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

  5. กรณีต้องการลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ออนไลน์ แต่ลงทะเบียนแบบผิดประเภท จะแก้ไขได้อย่างไร
  ตอบ ติดต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอยกเลิกแบบ ภ.อ. 01 ที่ลงทะเบียนไว้

  6. การลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91 ออนไลน์จำเป็นต้องระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือไม่
  ตอบ ท่านสามารถระบุที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ เพื่อกรมสรรพากรจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ต่อไป

  7. การลงทะเบียน ภ.ง.ด. 90 ,91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ตหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านสามารถใช้ได้ตลอดไปหรือไม่
  ตอบ หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านใช้ได้เฉพาะปีภาษีที่ลงทะเบียนเท่านั้น

  8. การขอใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ทำไมจึงต้องมีการลงทะเบียน
  ตอบ เนื่องจาก พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 บัญญัติให้แสดงตัวตนในการกระทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีการลงทะเบียนก่อน

  หลักฐานที่ใช้
   
  8. ในการสมัครเพื่อขอใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการ ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
  ตอบ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบด้วย
  1. คำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01)
  2. ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  3. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ฉบับปัจจุบันที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนฯ ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจผูกพันกับนิติบุคคลนั้น กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญคนต่างด้าวที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง
  4. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง

  การเพิ่ม/ลดประเภทแบบ
   
  9. ถ้าเป็นสมาชิกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว หากต้องการเพิ่ม/ลดประเภทแบบจะต้องทำอย่างไร
  ตอบ สมาชิกสามารถเพิ่มลดประเภทแบบทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือก "รายการเพิ่ม/ลดประเภท แบบฯ" บันทึกแบบ ภ.อ.02 สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ยื่นแบบ/ยกเลิกสิทธิ์ยื่นแบบฯ ที่ลงทะเบียนขอเพิ่ม/ลด ประเภทแบบได้ทันที

  2. หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน

  1. ถ้าลืมรหัสผ่านกรณีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ออนไลน์ จะต้องทำอย่างไร
  ตอบ สามารถขอรหัสผ่านใหม่ทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือกตามประเภทแบบ ฯ ที่ยื่น และเลือกรายการ "ลืมรหัสผ่าน" กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล แล้วระบบจะออกรหัสผ่านใหม่ให้ทันที

  2. ถ้าลืมรหัสผ่านกรณีการยื่นแบบฯ (ยกเว้นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94) จะต้องทำอย่างไร
  ตอบ สามารถขอรหัสผ่านใหม่ทางอินเทอร์เน็ต เลือกรายการ "ขอรหัสผ่านใหม่" ระบบจะให้บันทึกแบบ ภ.อ.03 พิมพ์แบบ ภ.อ.03 ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และส่งมา ที่สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

  3. การยื่นแบบ

  1. การยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
  ตอบ ในส่วนของกรมสรรพากร การขอใช้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ในส่วนของธนาคาร ที่ให้บริการ e-payment จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินซึ่งแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร

  2. หลังจากสมัครขอยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต และนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้เมื่อใด
  ตอบ เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ e-payment ของธนาคาร กรมสรรพากรจะอนุมัติให้ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ได้ในเดือนถัดไป

  3. แบบแสดงรายการ ภ.พ.30 มีเงินภาษีขอคืน สามารถยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  ตอบ สามารถยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยให้เลือกวิธีการขอคืน ดังนี้
  1.คืนเป็นเงินสด
  2 .คืนผ่านธนาคาร
  3.ขอนำภาษีไปชำระในเดือนถัดไป

  4. การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตสามารถยื่นแบบเพิ่มเติมได้หรือไม่
  ตอบ สามารถยื่นแบบเพิ่มเติมได้ (ยกเว้น แบบ ภ.พ.30 และ ภ.ธ.40 ไม่สามารถยื่นเพิ่มเติมได้) แต่ต้องเป็นการยื่นแบบเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา

  5. วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ เป็นวันหยุดราชการ สามารถยื่นแบบฯ ในวันทำการถัดไปได้หรือไม่
  ตอบ สามารถยื่นแบบฯ ในวันเปิดทำการถัดไปได้ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.

  6. กรณียื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต เมื่อยื่นแบบฯ สำเร็จแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่า การยื่นแบบฯ นั้นเสร็จสมบูรณ์
  ตอบ กรณีการยื่นแบบฯ สำเร็จ ระบบจะมีข้อความแจ้งผลการยื่นแบบในทันทีว่า "กรมสรรพากร ได้รับแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว" เว้นแต่กรณีเกิดเหตุขัดข้อง ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

  7. การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้หรือไม่
  ตอบ การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้

  8. การยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา สามารถยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ได้หรือไม่
  ตอบ การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตสามารถยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น ในกรณีที่ยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา ให้ยื่นแบบและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

  9. เมื่อใช้บริการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว หากมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จะสามารถยื่นแบบฯ ได้หรือไม่
  ตอบ สามารถยื่นแบบฯ ได้ โดยแจ้งสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบ กรณีไม่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตติดต่อกัน 3 เดือน กรมสรรพากรจะเพิกถอนสิทธิ์การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต

  10. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระภาษี พบว่ามีภาษีที่ต้องชำระมากกว่าหรือน้อยกว่าความเป็นจริง จะต้องดำเนินการอย่างไร
  ตอบ สามารถเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบจะแสดงรายการแบบค้างชำระและ หมายเลขอ้างอิง ทำการยกเลิกการยื่นแบบฯ ฉบับเดิมและยื่นแบบแสดงรายการฉบับใหม่ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ

  11. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว พบว่าการยื่นแบบฯ ไม่ถูกต้องเนื่องจากชำระภาษีขาดไป จะต้องดำเนินการอย่างไร
  ตอบ กรณีตรวจพบว่ายื่นแบบฯ ไม่ถูกต้องเนื่องจากชำระภาษีขาดไป ให้ยื่นแบบและชำระภาษีเพิ่มเติมให้ ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ หากพ้นกำหนดเวลาให้ยื่นแบบฯ และชำระ ภาษีเพิ่มเติม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

  12. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว พบว่าการยื่นแบบฯ ไม่ถูกต้องเนื่องจากชำระภาษีมากกว่าความเป็นจริง จะต้องดำเนินการอย่างไร
  ตอบ กรณีตรวจพบว่ายื่นแบบฯ ไม่ถูกต้องเนื่องจากชำระภาษีมากกว่าภาษีที่ควรจะต้องชำระ ให้ยื่น แบบเพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษีให้ถูกต้อง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เว้นแต่การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ไม่สามารถนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ให้นำไปปรับปรุงในแบบ ภ.ง.ด. 90 เมื่อสิ้นปี)

  13. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต กรณีไม่มีภาษีต้องชำระและยื่นซ้ำหลายครั้ง จะดำเนินการอย่างไร
  ตอบ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ กรมสรรพากรจะถือว่าแบบที่ยื่นครั้งหลังสุดเป็นแบบที่ประสงค์จะยื่น

  14. เมื่อยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อสังเกตอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะทราบได้ว่าการยื่นแบบนั้นสำเร็จ
  ตอบ เมื่อยื่นแบบและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว มีวิธีสังเกต ดังนี้
  1. ผลการยื่นแบบและชำระภาษีปรากฏให้ที่หน้าจอทันที โดยจะระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ประเภทแบบแสดงรายการที่ยื่น, หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ, ผลการยื่นแบบ, จำนวนเงินภาษี
  2. สั่งพิมพ์แบบเป็นไว้เป็นหลักฐาน โดยจะมีหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบกำกับอยู่บนแบบนั้น
  3. มี e-mail อัตโนมัติ จากกรมสรรพากรส่งกลับไปยัง e-mail ของผู้เสียภาษีว่ากรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการและชำระภาษีจำนวนเท่าใด ในวันถัดไป
  4. จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  15. กรณีที่ผู้เสียภาษีมีคู่สมรส และคู่สมรสมีเงินได้ หากไม่ทราบเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขประจำตัวประชาชนของคู่สมรส จะไม่สามารถยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้
  ตอบ การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตต้องมีข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนที่ชัดเจน แต่กรมสรรพากรจะนำระบบเลขประจำตัวประชาชนแทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี มาใช้สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป

  16. ในกรณีที่บริษัทมีพนักงานจำนวนมาก ต้องเสียเวลาในการลงทะเบียนและกรอกแบบให้แก่พนักงานทุกราย จะสามารถยื่นแทนในนามพนักงานทั้งหมดได้เช่นเดียวกับแบบ ภ.ง.ด.92 หรือไม่
  ตอบ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปรแกรมการแปลงข้อมูล เพื่อให้บริษัทเป็นผู้แทนในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก

  17. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 กรณีมีภาษีชำระไว้เกินและประสงค์จะขอคืน สามารถยื่นทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  ตอบ ในปีภาษี 2546 สามารถยื่นทางอินเทอร์เน็ตได้

  4. ใบเสร็จรับเงิน

  1. กรณีภรรยามีเงินได้ประเภทเงินเดือนตามมาตรา 40(1) และยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ฉบับเดียวกันกับสามี แต่แยกการคำนวณภาษี จะได้รับใบเสร็จรับเงินกี่ฉบับ
  ตอบ ได้รับใบเสร็จรับเงินจำนวน 2 ฉบับ เป็นของสามี 1 ฉบับและภรรยา 1 ฉบับ

  2. เมื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างไร เมื่อใด
  ตอบ ใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบ ภ.อ.01 ให้ในวันทำการถัดไป

  5. วิธีการชำระเงิน

  1. สมาชิกยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต มีความประสงค์จะเปลี่ยนธนาคารที่ใช้บริการ e-payment จะต้องแจ้ง สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
  ตอบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

  2. การยื่นแบบแสดงรายการแต่ละประเภทของแบบฯ สามารถชำระเงินภาษีแบบรวมรายการในครั้งเดียวกันได้หรือไม่
  ตอบ การชำระเงินแบบรวมรายการ สามารถกระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
  1. เป็นแบบแสดงรายการภาษีประเภทเดียวกัน
  2. ชำระเงินภาษีแบบรวมรายการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน
  3. เป็นผู้ประกอบการรายเดียวกัน หรือ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นแบบและชำระภาษี แทนผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยขออนุมัติจากกรมสรรพากร

  3. ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต มีธนาคารใดบ้าง
  ตอบ ปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  3.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  4.ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
  5.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  6.บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยกลุ่มธนาคาร ดำเนินการโดยบริษัทศูนย์ประมวลผล จำกัด (PCC e-PAY)
  7.ธนาคาร ซิตี้แบ๊งค์ จำกัด
  8.ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด

  4. การขอใช้บริการ e-payment มีขั้นตอนอย่างไร
  ตอบ 1. สามารถเข้าเว็บไซต์ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ โดย Link จากหน้าจอการยื่นแบบ ผ่านอินเทอร์เน็ตและปฏิบัติตามข้อแนะนำของแต่ละธนาคาร
  2. ติดต่อธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

  5. การชำระเงินทาง e-payment ธนาคารจะตัดยอดบัญชีเลยหรือไม่
  ตอบ การชำระเงินทาง e-payment เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของทางธนาคารเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีกรมสรรพากรทันที และให้พิมพ์แบบฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยด้านบน ของแบบจะมีหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบกำกับอยู่

  6. การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต นอกจากจะชำระภาษีผ่านระบบ e-payment แล้ว สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางใดบ้าง
  ตอบ
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถชำระภาษีได้ทางระบบ Internet, Mobile Banking, Tele Banking, ATM และ เคาน์เตอร์อัตโนมัติของไปรษณีย์
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินได้หัก ณ ที่จ่าย มูลค่าเพิ่ม และธุรกิจเฉพาะ สามารถชำระภาษีได้ทางระบบ e-payment เท่านั้น ยกเว้นกรณีใช้บริการธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด จะชำระภาษีได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

 • ปัจจุบันกรมสรรพากร อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มช่องทางการชำระภาษีทางด้านอื่นๆ อีก

  7. การชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด. 90,91 และ 94 ผ่านเคาน์เตอร์อัตโนมัติของไปรษณีย์ (pay at post) จะต้องทำอย่างไรบ้าง
  ตอบ เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว และมีภาษีที่ต้องชำระหากเลือกช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์อัตโนมัติของไปรษณีย์ (pay at post) ระบบจะแจ้งรายการข้อมูลดังนี้
  1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก
  2. รหัสควบคุม 14 หลัก
  3. จำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ
  ให้พิมพ์รายการเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการชำระเงินด้วย

  8. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ตถ้ามีภาษีต้องชำระและเลือกวิธีการชำระผ่าน ATM สามารถใช้บัตร ATM ของผู้อื่นชำระภาษีแทนได้หรือไม่
  ตอบ ได้

  9. การชำระภาษีผ่าน ATM สามารถใช้ตู้ ATM ต่างธนาคารได้หรือไม่
  ตอบ ไม่ได้ ผู้เสียภาษีถือบัตร ATM ของธนาคารใดต้องชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารผู้ออกบัตร

  6. การพิมพ์แบบ

  แบบคำขอ
   
  1. ลงทะเบียน ภ.อ. 01 เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์แบบ ภ.อ. 01 ที่ลงทะเบียนได้จะต้องทำอย่างไร
  ตอบ ให้พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.อ. 01 (แบบฟอร์มเปล่าอยู่ในหัวข้อ แนะนำบริการ) กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้วนและให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

  แบบแสดงรายการ
   
  2. ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตสำเร็จแล้วแต่ไม่สามารถพิมพ์แบบเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ จะต้องทำอย่างไร
  ตอบ ติดต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ้งรายละเอียด เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ประเภทแบบฯที่ยื่น, วันเดือนปีที่ยื่นแบบ, หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ(ถ้าจดไว้), จำนวน เงินภาษี เพื่อจัดส่งแบบแสดงรายการมาพร้อมใบเสร็จรับเงิน

  7. ระบบรักษาความปลอดภัย

  1. จะเชื่อมั่นระบบการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรได้อย่างไร
  ตอบ กรมสรรพากรมีระบบรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ ระบบ FIRE WALL ระบบ SSL 128 bits(SECURE SOCKET LAYER) และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล โปรแกรมจะทำการเข้ารหัสไว้

  8. โปรแกรมการบันทึกข้อมูล

  1. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำบัญชี จะสามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าวเป็นข้อมูลใบแนบ เพื่อยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  ตอบ สามารถใช้ file จากโปรแกรมสำเร็จรูปทำบัญชีมายื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยต้องจัดเก็บข้อมูลให้ เป็น Text file ที่ไม่อยู่ในรูปของรายงาน โดยใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล (ศึกษาได้จากสไลด์ วิธีการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ในหัวข้อ "แนะนำโปรแกรมประกอบ")

  2. เมื่อได้ทำการ Download และติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว และเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน ปรากฏว่าไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ โดยมีรายการแจ้งเตือน
  - "...msvbvm60.dll Could not be found..." หรือ
  - "...msstdfmt.dll Could not be found..." หรือ
  - "...Can not Register" หรือ
  - "...(ชื่อไฟล์).ocx not found หรือ expire" จะต้องทำอย่างไร
  ตอบ ให้ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาการติดตั้ง จากหัวข้อ แนะนำโปรแกรมประกอบ => แก้ปัญหาการติดตั้ง

  3. การโอนย้ายข้อมูลใบแนบจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
  ตอบ การโอนย้ายข้อมูลใบแนบจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. ดาวน์โหลดโปรแกรมโอนย้ายของแบบแสดงรายการที่ต้องการ
  2. แปลงข้อมูลที่ใช้ให้อยู่ในรูปของ Text File (*.txt)
  3. ทำการโอนย้ายข้อมูล (ศึกษาได้จากสไลด์ วิธีการใช้ โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ในหัวข้อ "แนะนำโปรแกรมประกอบ")

  4. กรณีผู้เสียภาษีไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชน ทำไมจึงไม่สามารถยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้
  ตอบ การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตต้องมีข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนที่ชัดเจน

  9. สถานที่ติดต่อ

  1. คำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01) ขอได้จากที่ใด และต้องทำอย่างไร
  ตอบ ภ.อ.01 สามารถพิมพ์แบบได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยเลือกหัวข้อ บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต => ลงทะเบียนเป็นสมาชิก => กรอกแบบ ภ.อ.01

  10. การเก็บรักษาเอกสาร

  1. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต จะต้องเก็บรักษาเป็นเวลานานเท่าใด
  ตอบ ต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  11. อื่นๆ

  1. การยกเลิกการใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตต้องทำอย่างไร
  ตอบ ผู้ประกอบการขอยกเลิกการเป็นสมาชิกฯ โดยบันทึกคำขอยกเลิกการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.04) บนเว็บไซต์กรมสรรพากร

  2. การยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 , 91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรจะทราบได้อย่างไรว่า ผู้เสียภาษีบันทึกข้อมูลถูกต้อง
  ตอบ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นการประเมินตนเอง ผู้เสียภาษีเป็นผู้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน หากแจ้งรายการไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่สามารถประเมินภาษี เพิ่มเติมได้

  3. น่าจะมีคำแนะนำการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต เป็นภาษาอังกฤษ
  ตอบ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือแนะนำการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต และคำแปลแบบแสดงรายการเป็นภาษาอังกฤษ