ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน จะต้องกรอกรายการข้อมูลแต่ละสาขาในใบแนบตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด กรมสรรพากรจึงได้จัดทำโปรแกรมใบแนบแบบ ภ.พ.30 เพื่อใช้ในการ Attach File พร้อมกับการยื่นแบบและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ประกอบการจะต้องป้อนรายการข้อมูลพร้อมจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้แนบประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ผ่านอินเทอร์เน็ตต่อไป รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ปรากฏตามคำแนะนำท้ายนี้
คำแนะนำการใช้โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.พ.30 ผ่านอินเทอร์เน็ต
สไลด์วิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม WinZip
(สำหรับคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการที่ยังไม่มีโปรแกรมนี้ติดตั้งอยู่)
ชมสไลด์ ชุดที่ 1
สไลด์วิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมใบแนบแบบ ภ.พ.30 ชมสไลด์ ชุดที่ 2
สไลด์วิธีการใช้โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.พ.30 เพื่อบันทึกรายการข้อมูล ชมสไลด์ ชุดที่ 3
 โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.พ. 30
เวอร์ชั่น 1.007
8,147 KB


ดาวน์โหลด โปรแกรมใบแนบฯ