ตัวอย่างนี้ต้องการเสนอลำดับภาพอย่างคร่าวๆ ของการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.30 ผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนแบบฟอร์มตัวอย่างเป็นข้อมูลที่สมมติขึ้น และตัวอย่างนี้ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างระบบจริง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนแบบฟอร์ม จึงไม่มีผลต่อการแสดงลำดับภาพจากตัวอย่างนี้

[แสดงตัวอย่าง]

Last Update 28 มิ.ย. 45