แบบ ภ.ง.ด.54 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 • ส่วน ก ได้แก่ รายการจ่ายเงินได้พึงประเมินและการหักภาษีเงินได้ ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
 • ส่วน ข ได้แก่ รายการจำหน่ายเงินกำไรและการเสียภาษีตามมาตรา 70 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
 •                ในกรณีที่จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับมากกว่า 1 ราย หรือจ่ายเงินได้พึงประเมินมากกว่า 1 ประเภท ให้แยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 แยกเป็นแต่ละรายผู้รับ และหรือแยกเป็นแต่ละรายประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่ายแล้วแต่กรณี

                 ตัวอย่างนี้ต้องการเสนอลำดับภาพอย่างคร่าวๆ ของการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด. 54 ผ่านอินเทอร์เน็ต

                 ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนแบบฟอร์มตัวอย่างเป็นข้อมูลที่สมมติขึ้น และตัวอย่างนี้ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างระบบจริง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนแบบฟอร์ม จึงไม่มีผลต่อการแสดงลำดับภาพจากตัวอย่างนี้

  แสดงภาพตัวอย่าง
  Last Update 17 กย. 44