ยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ตามประกาศ ป.ป.ช.
    ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
        »  บุคคลธรรมดา / คณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ
        »  นิติบุคคล
    ยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ
        »  ยื่นแบบ บช.1
    คำแนะนำการยื่นแบบฯ
        »  คำแนะนำการยื่นแบบ บช.1
        »  เอกสารประกอบการบรรยาย
              »  ข้อกฎหมาย
              »  การยื่นแบบ บช.1
    หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        »  พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2)
        »  ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับรวมแก้ไข 1,2,3,4,5)
        »  ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 1)
        »  ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2)
        »  ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3)
        »  ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 4)
        »  ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 5)
    โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ บช.1
        »  ดาวน์โหลดโปรแกรม
        »  คำแนะนำการดาวน์โหลดและติดตั้ง
ระบบยื่นแบบฯ ออนไลน์ ใช้ได้เฉพาะ Internet Explorer 5.5 - 8.0