วัตถุประสงค์ของบริการ
ผู้ใช้บริการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ป้อนข้อมูลที่จะต้องกรอกในแบบแสดงรายการ
ที่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต แทนการกรอกแบบฯ และยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษ พร้อมทั้งชำระภาษี
โดยใช้คำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ให้ธนาคารโอนเงินค่าภาษีให้กรมสรรพากร กรณียื่นแบบฯ โดยไม่มีภาษี
ต้องชำระตามแบบฯ หรือขอคืนภาษีไว้ ก็สามารถใช้บริการนี้ได้
เป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งที่ไม่บังคับ แต่ช่วยให้ผู้เสียภาษีที่สนใจเลือกใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในขณะที่การยื่นแบบฯ และชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ยังคงมีอยู่ตามปกติ
ผู้เสียภาษีทุกรายมีสิทธิสมัครใช้บริการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่กรมสรรพากรให้บริการ
เว้นแต่การยื่นแบบฯ และชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว เท่านั้น
จะต้องทำความตกลงกับกรมสรรพากรก่อน โดยลงนามในเอกสารข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และเมื่อได้รับ "หมายเลขผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" จากกรมสรรพากรแล้ว จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้
หากเลือกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-Payment, Internet Banking, Tele/Phone Banking และ Mobile Banking ต้องทำความตกลงกับธนาคารก่อน จึงจะสามารถใช้บริการชำระภาษี โดยการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
  | หน้าถัดไป
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์