ขั้นตอนการสมัครใช้บริการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, บัญชีรายรับรายจ่ายฯ

 เรียกแบบฟอร์ม "คำขอยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต" (ภ.อ.01)
สมัครผ่านเว็บไซต์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีของกรมสรรพากร  http://rdserver.rd.go.th  ภายใต้หัวข้อ
"บริการสมาชิก"  คลิกที่ "รายละเอียด"  แล้วเลือก "สมัครสมาชิก"  หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างแสดง ภ.อ.01
(คำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

 กรอกรายการในแบบ ภ.อ.01
กรอกรายการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงในแบบ ภ.อ.01  ได้แก่  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร,  กรณีสถาน
ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ให้ระบุ เลขที่สาขา,  ชื่อผู้เสียภาษี,  ที่ตั้งสถานประกอบการ กรณีสถานประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กรอกที่อยู่ ตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/
ภาษีธุรกิจเฉพาะ,  หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร  รวมทั้งอีเมล์ที่ติดต่อได้  และเลือกประเภทของแบบฯ ที่ประสงค์
จะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต  แล้วคลิก ตกลง
จะเห็นหน้าต่างเพื่อให้เลือกช่องทางการชำระภาษี  เมื่อตัดสินใจเลือกชำระภาษีผ่านช่องทางใดแล้ว  ให้คลิกที่ กรอบสี่เหลี่ยม หน้าช่องทางที่เลือก  แล้วคลิก  "ยืนยันการลงทะเบียน"  จะปรากฏข้อความแจ้งตอบรับว่า
การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์  พร้อมทั้งแจ้ง
หมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียน
หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์