ขั้นตอนการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
หลังจากที่กรมสรรพากรได้แจ้งให้ทราบทางอีเมล์ว่า ผู้เสียภาษีได้รับอนุมัติสิทธิให้ใช้บริการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้ว การเข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ดำเนินการ
ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 เข้าเว็บไซต์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีของกรมสรรพากร http://rdserver.rd.go.th

ขั้นที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "บริการยื่นแบบฯ" คลิกที่ "รายละเอียด"

ขั้นที่ 3 เลือกประเภทแบบฯ ที่มีความประสงค์จะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

ขั้นที่ 4 ป้อน "หมายเลขผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ที่ได้รับจากกรมสรรพากร หน้าจอจะแสดงผลเป็นแบบแสดงรายการตามที่เลือก โดยในส่วน ก ของแบบฯ จะปรากฎข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้เสียภาษี ตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้
ต่อกรมสรรพากร และแสดงหน้าจอให้กรอกตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับแบบแสดงรายการภาษีที่เป็นกระดาษ
  | หน้าถัดไป
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์