ขั้นตอนการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (ต่อ)
ขั้นที่ 6 หากตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ตามที่ป้อนไว้จนเป็นที่แน่ใจแล้วว่าถูกต้อง ให้ยืนยันการยื่นรายการดังกล่าวโดยคลิกที่ "ตกลง" หากไม่แน่ใจ หรือต้องการทำรายการใหม่ โดยยกเลิกรายการที่ทำมาแล้วทั้งหมด ให้คลิก "ยกเลิก"
ขั้นที่ 7 กรณีที่ยืนยันการยื่นรายการโดยคลิก "ตกลง" เรียบร้อยแล้ว
หากไม่มีภาษีต้องชำระตามแบบฯ หรือ กรณีขอคืนภาษีตามแบบ ภ.พ.30 ระบบจะยืนยันการยื่นแบบฯ โดยมี
ข้อความแจ้งให้ทราบทันทีว่า ได้รับแบบ ภ.พ. 30 ที่ท่านยื่นแล้ว พร้อมกับแสดง "หมายเลขอ้างอิง" (Reference no.) หากมีภาษีต้องชำระตามแบบฯ
- กรณีเลือกวิธีการชำระเงิน ผ่านทาง "E-Payment" ให้เลือกธนาคารที่ได้ทำความตกลงไว้ หลังจากเลือกธนาคารแล้ว หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นของธนาคาร เมื่อธนาคารตอบรับการโอนเงินเข้าบัญชีกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ระบบจะยืนยันการยื่นแบบฯ และชำระภาษี โดยมีข้อความแจ้งให้ทราบทันทีว่า ได้รับรายการยื่นแบบฯ และชำระภาษีไว้แล้ว นอกจากนี้ กรมสรรพากรจะยืนยันการยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ทราบอีกครั้ง ทางอีเมล์ ในวันถัดไป นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบ โดยกรอก "หมายเลขผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ที่ใช้ยื่นแบบฯ เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันที่ได้ยื่นแบบฯ และชำระภาษีเสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ หากการทำรายการโอนเงินชำระค่าภาษีของธนาคารขัดข้อง หรือจำนวนเงินไม่เพียงพอเพื่อชำระค่าภาษีที่ทำรายการไว้ จะถือว่าการทำรายการทั้งหมดไม่มีผลสมบูรณ์ กรมสรรพากรถือว่ายังไม่มีการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น ให้ติดต่อกรมสรรพากร หรือธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ หรือใช้บริการยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์