การขอรหัสผ่านใหม่

เข้าเว็บไซต์ยื่นแบบฯ และชำระภาษีของกรมสรรพากร  http://rdserver.rd.go.th  ภายใต้หัวข้อ
"บริการสมาชิก" คลิกที่ "รายละเอียด"  แล้วเลือก "ขอรหัสผ่านใหม่"  จากนั้นใส่ "หมายเลขผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน"
ที่ได้รับจากกรมสรรพากร  หน้าจอจะปรากฏ แบบฟอร์ม  "คำขอแจ้งเปลี่ยนแปลง อีเมล์ แอดเดรส หรือ ขอรหัสผ่าน" (ภ.อ.03) ให้กรอกรายการข้อมูล

ผู้เสียภาษีกรอกรายการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์ม ภ.อ.03  ได้แก่  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขที่สาขา  ชื่อผู้เสียภาษี  ที่ตั้งสถานประกอบการ  พร้อมกับแจ้งความประสงค์ที่จะขอรหัสผ่านใหม่  เมื่อป้อนรายการครบถ้วนแล้ว  ให้คลิก "ตกลง"  ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ และปรับฐานข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ  หลังจากนั้นระบบจะส่งข้อความตอบรับ  พร้อมกับแจ้ง "หมายเลขอ้างอิงการทำรายการ" (Reference No.) ให้ผู้เสียภาษีทราบ
ทางอีเมล์ที่ ได้แจ้งไว้ต่อกรมสรรพากร

ผู้เสียภาษีสั่งพิมพ์แบบ ภ.อ.03 จากระบบอินเทอร์เน็ต แล้วลงชื่อผู้เสียภาษี และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสาร ตามที่ระบุในหน้าถัดไป
หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์