กรุณาป้อนรายการข้อมูล
ชื่อสถานประกอบการ * เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่ หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล
อำเภอ จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ *
E-Mail Address *
มีความประสงค์ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปบรรยายเรื่องการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
( โปรดระบุความต้องการ )
ภ.ง.ด. 90/91
แบบการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1,2,3,53
แบบ ภ.พ.30,ภ.ธ.40
การยื่นแบบทุกประเภทภาษี
การชำระภาษีด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย คน ต้องการให้บรรยายวันที่
ผู้ประสานงาน * โทรศัพท์ *
      กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต และจะแจ้งผลให้ท่านทราบ เพื่อยืนยันหรือปรับเปลี่ยนวันเวลาตามความเหมาะสมต่อไป