ขยายเวลาการยื่นงบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ยื่นแบบ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55 ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต   สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาในการยื่นบัญชีดังกล่าวตั้งแต่วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2559 - 6 มิถุนายน 2561 ไม่ต้องยื่นงบการเงินเป็นกระดาษ โดยสามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 7 มิถุนายน 2561 โดยไม่เสียค่าปรับอาญาตามมาตรา 35

ทั้งนี้ หากได้ยื่นงบการเงินผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแล้ว ไม่ต้องนำส่งงบการเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกแต่อย่างใด