ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554 ( 1 มกราคม - 10 เมษายน 2555 )
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี  [หากดาวน์โหลด .exe ไม่ได้ ให้ดาวน์โหลด .zip แล้วจึงแปลงเป็น .exe]
  ภ.ง.ด.90 (.exe) (.zip) (คำแนะนำการติดตั้งบน Windows Vista / Windows 7)
  ภ.ง.ด.91 (.exe) (.zip)
ลงทะเบียน  [ถ้าเคยลงทะเบียนตั้งแต่ปีภาษี 2550 เป็นต้นมา โปรดใช้ 'หมายเลขผู้ใช้' และ 'รหัสผ่าน' เดิม โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่]
  ภ.ง.ด.90 / 91
  ภ.ง.ด.91- นายจ้างยื่นแทนฯ (คำแนะนำ)
รหัสผ่าน
  เปลี่ยนรหัสผ่าน
  ลืมรหัสผ่าน
ยื่นแบบ Online
  ภ.ง.ด.90
  ภ.ง.ด.91
  ภ.ง.ด.91- นายจ้างยื่นแทนฯ (คำแนะนำ)
  คำแนะนำการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 / 91 กรณีผ่อนชำระภาษี
ระบบยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 5.5+ / Netscape Communication 6+
English Form