ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2555 ระหว่าง 1 มกราคม - 9 เมษายน 2556
    คำแนะนำการยื่นแบบฯ
           »  ภ.ง.ด.90 / 91
           »  ภ.ง.ด.91: นายจ้างยื่นแทนฯ
    โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี
           »  ภ.ง.ด.90 / 91 ดาวน์โหลดโปรแกรม และคำแนะนำวิธีติดตั้ง
    ลงทะเบียน  [ถ้าเคยลงทะเบียนตั้งแต่ปีภาษี 2550 เป็นต้นมา ให้ใช้ 'หมายเลขผู้ใช้' และ 'รหัสผ่าน' เดิม โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่]
           »  ภ.ง.ด.90 / 91
           »  ภ.ง.ด.91: นายจ้างยื่นแทนฯ
    รหัสผ่าน
           »  เปลี่ยนรหัสผ่าน
           »  ลืมรหัสผ่าน
    ยื่นแบบฯ ออนไลน์
           »  ภ.ง.ด.90 / 91  [ระบบจะเลือกประเภทแบบฯ ให้โดยอัตโนมัติ โดยดูจากประเภทเงินได้ที่ท่านมี]
           »  ภ.ง.ด.91: นายจ้างยื่นแทนฯ
    ยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ
           »  บช.1
ระบบยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตใช้ได้เฉพาะ Internet Explorer 5.5 - 8.0