โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ ภ.ง.ด.50

* คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล แบบ ภ.ง.ด.50
โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ ภ.ง.ด.50 Version 2561

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2560 และเครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี

โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ
ภ.ง.ด.50 Ver 2561 .exe
โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ
ภ.ง.ด.50 Ver 2561 .zip
Last Update : 23/05/2561

คู่มือการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รอบบัญชี 2560
ขนาดไฟล์ 3.33 MB ขนาดไฟล์ 3.31 MB


โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ ภ.ง.ด.50 Version 2560

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2559

โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ
ภ.ง.ด.50 Ver 2560 .exe
โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ
ภ.ง.ด.50 Ver 2560 .zip
Last Update : 11/01/2561

คู่มือการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รอบบัญชี 2559
ขนาดไฟล์ 4.06 MB ขนาดไฟล์ 4.06 MB
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |