เอกสารดาวน์โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      |      ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการ


1. เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ

2. มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

3. มีระบบซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานของกรมสรรพากรได้ตามรูปแบบและมีความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กรมสรรพากรกำหนด

4. มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) ที่มีมาตรฐานหรือมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยตามที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กำหนด

5. มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

6. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ

7. ไม่ประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อสาธารณะ หรือความมั่นคงของประเทศ


สมัครเป็นผู้ให้บริการ


ผู้ประสงค์ขอเป็น “ผู้ให้บริการจัดเตรียมข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษี” ต้องยื่นเอกสารประกอบการแจ้งขอเป็นผู้ใช้บริการ ดังนี้

1. แบบแจ้งขอจัดทำและยื่นรายการข้อมูลการเสียภาษีอากรผ่าน Application Programming Interface (API) ภ.อ.01.2

2. ข้อตกลงในการจัดทำและยื่นรายการข้อมูลการเสียภาษีอากรผ่าน Application Programming Interface (สำหรับผู้ให้บริการจัดเตรียมข้อมูลตามแบบแสดงรายการ)

3. กรณีมอบอำนาจ มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

4. กรณีธนาคารหรือนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ สำเนาหนังสือ รับรองทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน (ตราประทับ ถ้ามี)

5. กรณีหน่วยงานของรัฐ เอกสารการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงาน

6. เอกสารการรับรองคุณสมบัติ
            6.1 กรณียื่นรายการข้อมูลด้วยตนเอง สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน (ตราประทับ ถ้ามี)
            6.2 กรณีขอเป็นผู้ให้บริการ


1) กรณีนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ
2) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ยื่นเอกสาร ณ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารกรมสรรพากร ชั้น 27