3,347 KB
โปรแกรมใบแนบ ภ.พ.30 เวอร์ชั่น 3 (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2550)
กรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน ต้องกรอกข้อมูลแต่ละสาขาในใบแนบตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด โดยใช้โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.พ.30 ในการ Attach File พร้อมกับการยื่นแบบและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ประกอบการต้องป้อนข้อมูล พร้อมจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ในรูปแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้แนบประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตต่อไป

โปรแกรมเสริม
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภ.พ.30
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์