2,962 KB
ตัวอย่างการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่างนี้ต้องการเสนอลำดับภาพอย่างคร่าวๆ ของการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนแบบฟอร์มตัวอย่างเป็นข้อมูลที่สมมติขึ้น เท่านั้น

บทเรียนช่วยสอน e-Learning
1. การดาวน์โหลดไฟล์และติดตั้งโปรแกรมใบแนบ ภ.ง.ด. 1
2. การเรียกใช้ไฟล์ โปรแกรมใบแนบ ภ.ง.ด. 1
3. การนำไฟล์ข้อมูลในแนบของเดือนก่อนมาใช้ในเดือนปัจจุบัน
4. ตัวอย่างการยื่นแบบและชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 ทางอินเทอร์เน็ต
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์