3.03 mb
โปรแกรมพิมพ์รายการ ภ.ง.ด. 91 ที่ได้จากการโอนย้ายข้อมูล
สำหรับ ปีภาษี 2549 สำหรับนำไปติดตั้งเพื่อ พิมพ์รายการ ภ.ง.ด. 91 ที่ได้จากการโอนย้ายข้อมูลภ.ง.ด. 91
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์