ปัจจุบันกรมสรรพากรเปิดให้บริการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับ  
16  ประเภทแบบฯ   สมาชิกที่ได้รับสิทธิให้ใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต  สามารถเข้าใช้บริการยื่นแบบฯ ได้ทันทีในการยื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษี  ถ้าเป็นแบบฯ ที่ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ขอให้ท่านทำรายการจนถึงหน้าจอที่แสดงผล :  กรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการของท่านแล้ว   แต่ถ้าเป็นแบบฯ ที่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม ต้องทำรายการภายในกำหนดเวลายื่นแบบฯ ประเภทนั้นๆ  พร้อมทั้งต้องชำระเงินภาษี ภายในกำหนดเวลา ของแต่ละช่องทางชำระภาษีที่เลือกใช้ และทำรายการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของหน่วยรับชำระภาษี  หากท่านทำรายการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน   จะเป็นผลให้รายการยื่นแบบฯ ของท่านไม่สมบูรณ์  และไม่ถือว่าเป็นการยื่นแบบฯ ที่มีผลสำเร็จ   ทำให้ท่านต้องไปยื่นแบบฯ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  และต้องชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม  ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้
 
 
 
กลับหน้าหลัก
© ลิขสิทธ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ( บ.อ.) สงวนลิขสิทธ์