ตรวจสอบผลการยื่นแบบ ภ.อ.01 สำหรับผู้ประกอบการ
 
 
   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :
   เลขที่สาขาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม :
   เลขที่สาขาที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ :
   หมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียน :