ระบบนี้จะรับแบบ ภ.ง.ด.94 ที่ยื่นภายในกำหนดเวลาเท่านั้น
( 1 กรกฎาคม ถึง 8 ตุลาคม 2564 )