ขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร และนำส่งเงินกู้ยืมคืน กยศ.
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ภาษีมูลค่าเพิมสาขาที่
ภาษีธุรกิจเฉพาะสาขาที่

ตั้งอยู่เลขที่ (กรอกเฉพาะบ้านเลขที่เท่านั้น)
รหัสไปรษณีย์
 
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์มือถือ
 
 
อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address)
ยืนยันอีเมล์แอดเดรส (Confirm E-mail Address)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ภ.ง.ด. 94
  ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด. 51 ภ.ง.ด. 52
  ภ.ง.ด. 53 ภ.ง.ด. 54 ภ.ง.ด. 55
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภ.พ. 30 ภ.พ. 36  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ภ.ธ. 40    
ชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
  อ.ส.9    
อื่น ๆ
นำส่งเงินกู้ยืมคืน กยศ. บริการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของกรมสรรพากร
[ ยกเลิกการทำรายการ ]