สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขระบุเอกสาร
เลขทะเบียนคุมเอกสาร
วันที่ยื่นแบบ
   
ยื่นต่อ  อธิบดีกรมสรรพากร
กรณีสถานประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะ โปรดระบุเลขที่สาขาด้วย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสาขาที่
ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นสาขาที่
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร    

ชื่อผู้เสียภาษี  *ไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ
ตั้งอยู่ : ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน      ห้องเลขที่      ชั้นที่
เลขที่      ตรอก/ซอย      หมู่ที่
ถนน      แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ      จังหวัด
รหัสไปรษณีย์      โทรศัพท์      โทรสาร
อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address)

มีความประสงค์จะขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ภ.ง.ด. 94
  ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด. 51 ภ.ง.ด. 52
  ภ.ง.ด. 53 ภ.ง.ด. 54 ภ.ง.ด. 55
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภ.พ. 30 ภ.พ. 36  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ภ.ธ. 40    
ชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
  อ.ส.9    
อื่น ๆ
นำส่งเงินกู้ยืมคืน กยศ. บริการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของกรมสรรพากร

               ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริง และเข้าใจในข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยตลอดแล้ว ตกลงรับที่จะปฏิบัติ และยอมเข้าผูกพันตามข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 

ลงชื่อ .................................................................. ผู้เสียภาษี
      (.....................................................................)
ยื่นวันที่ ...............................................................


สำหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าที่
......................................................................................................
......................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................................. เจ้าหน้าที่
(....................................................................................................)
ตำแหน่ง .........................................................................................
ลสก ...............................................................................................
วันที่ ...............................................................................................
คำสั่ง
อนุญาต
ตั้งแต่เดือนภาษี.................................... พ.ศ............... เป็นต้นไป
ไม่อนุญาต
ลงชื่อ .................................................................... ผู้มีอำนาจลงนาม
(....................................................................................................)
ตำแหน่ง .........................................................................................
ลสก ...............................................................................................
วันที่ ...............................................................................................
[ ยกเลิกการทำรายการ ]