สิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา บริการเฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 1 ผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง หากที่นั่งมีจำนวนไม่ครบ ระบบจะให้สำรองเพียงเท่าที่ยังคงมีอยู่เท่านั้น

เปิดให้สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์น็ต http://rdserver.rd.go.th
ในวันที 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  1. กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านในการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
  2. เลือกรอบที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว จากนั้นยืนยันการสำรองที่นั่ง
  4. พิมพ์บัตรสัมมนา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้ารับฟังการสัมมนา
  5. พิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนา
**หมายเหตุ กรณีที่ท่านสำรองที่นั่งแล้วไม่เข้าร่วมการสัมมนา จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการ เข้าฟังสัมมนาในครั้งต่อๆ ไป
 
 
สมาชิกบัตร E-filing Privilege Card
 สามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ได้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้จากเอกสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร