FAQs เกี่ยวกับบริการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
การคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91 ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
คำถามทั้งหมด  13  คำถาม
1  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว มีเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน และต้องการตรวจสอบผลการคืนภาษี  จะต้องทำอย่างไร
 • หลังจากยื่นแบบฯ แล้ว 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้ยื่นแบบฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์คืน ภ.ง.ด.90 และ 91 ทางเว็บไซต์ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากร http://www.rd.go.th ในกรอบ E-FILING ที่หัวข้อ "สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี" และเข้าสู่รายการ "บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91" และกรอกข้อมูล ชื่อผู้เสียภาษี (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เมื่อเลือก "สอบถาม" หน้าจอจะแสดงผลการสอบถามข้อมูลให้ทราบ

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

2  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว  ภายหลังพบว่าที่อยู่ที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง จะต้องยกเลิกแบบฯ ที่ยื่น  หรือ
จะต้องแก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้องหรือไม่  เนื่องจากเป็นแบบฯ ที่มีเงินภาษีขอคืน จึงเกรงว่าหากที่อยู่ไม่ถูกต้องอาจจะไม่ได้รับ
เช็คคืนภาษีจากกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

3  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต  กรณีมีเงินภาษีขอคืน  จะตรวจสอบผลการพิจารณาคืนภาษีได้อย่างไร
 • สามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์คืน ภ.ง.ด.90 และ 91 ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ยื่นแบบฯ และชำระภาษี กรมสรรพากร http://rdserver.rd.go.th  ในกรอบ "WHAT'S NEW"  ที่บรรทัด "คืน ภ.ง.ด. 90/91"  เข้าสู่รายการ [สอบถามข้อมูลการคืน]   แล้วกรอกข้อมูล   อาทิ   เลขประตัวประชาชน  หรือ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ฯ   เมื่อเลือก "สอบถาม"   หน้าจอจะแสดงผลการสอบถามข้อมูลให้ทราบ

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

4  เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี สำหรับแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ 91 ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้อง
ส่งให้กรมสรรพากรหรือไม่
 • เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี สำหรับแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ 91 ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ยังไม่ต้องส่งให้กรมสรรพากร   หลังจากยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว  หากต้องการเอกสารหลักฐาน กรมสรรพากรจะแจ้งให้ทราบ โปรดตรวจสอบทางเว็บไซต์ยื่นแบบฯ และชำระภาษี กรมสรรพากร http://rdserver.rd.go.th  ในกรอบ "WHAT'S NEW" บรรทัด "คืน ภ.ง.ด. 90/91"  เข้าสู่รายการ [สอบถามข้อมูลการคืน]  แล้วกรอกข้อมูล  อาทิ  เลขประตัวประชาชน หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ฯ   เมื่อเลือก "สอบถาม"  หน้าจอจะแสดงผลการสอบถามข้อมูลให้ทราบ

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

5  หากกรมสรรพากรแจ้งว่าต้องการเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี สำหรับแบบ ภ.ง.ด.90 / 91
ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต  จะสามารถส่งเอกสารให้กรมสรรพากรได้ด้วยวิธีใด
 • เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่กรมสรรพากรขอให้ผู้เสียภาษีส่งให้ เพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี สำหรับแบบ ภ.ง.ด.90
  หรือ 91 ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต  สามารถส่งให้กรมสรรพากรได้ด้วยวิธีดังนี้
 • 1   ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   ทางเว็บไซต์ยื่นแบบฯ และชำระภาษี  กรมสรรพากร  http://rdserver.rd.go.th ในกรอบ "WHAT'S NEW"  ที่บรรทัด "คืน ภ.ง.ด. 90/91"  เข้าสู่รายการ  [ระบบส่งเอกสาร - ตรวจสอบผลการส่ง]"  ทั้งนี้  การส่ง
  เอกสารทางเว็บไซต์  ต้องอยู่ในระหว่าง  1 ม.ค. - 30 มิ.ย.
  2  ส่งเอกสารกระดาษทางแฟกซ์   ตามหมายเลขที่ได้รับแจ้ง
  3  ส่งเอกสารกระดาษทางไปรษณีย์  ถ้าส่งเอกสารพร้อมใบนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและจ่าหน้าซอง
  ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้จากใบตอบรับ  หรือจากเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย  ที่หน้า "ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์"
  หลังจากการฝากส่ง 24 ชั่วโมง ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

6  การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ในกรณีขอคืนเงินภาษี   กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีให้ด้วยวิธีใด
 • กรมสรรพากรจะจัดส่งหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมทั้งเช็คคืนเงินภาษี ให้ผู้ขอคืนภาษีทางไปรษณีย์
  ตามที่อยู่ที่แสดงบนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 / 91) ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

7  เมื่อกรมสรรพากรได้ส่งหนังสือแจ้งเงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  พร้อมทั้งเช็คคืนเงินภาษีให้แก่ผู้ขอคืน  ตามที่อยู่
ที่แสดงบนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 / 91) ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว  แต่ผู้ขอคืน
ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษี  พร้อมทั้งเช็คคืนเงินภาษีดังกล่าว  ผู้ขอคืนจะต้องดำเนินการอย่างไร
 • ให้ตรวจสอบทางเว็บไซต์ยื่นแบบฯ และชำระภาษี  กรมสรรพากร  http://rdserver.rd.go.th  ในกรอบ "WHAT'S NEW"
  บรรทัด "คืน ภ.ง.ด. 90/91"   เข้าสู่รายการ [สอบถามข้อมูลการคืน]   แล้วกรอกข้อมูล  อาทิ  เลขประตัวประชาชน หรือ
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   เมื่อเลือก "สอบถาม" หน้าจอจะแสดงผลการสอบถามข้อมูลให้ทราบ  ถ้าระบบแจ้งว่าส่งหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีพร้อมเช็คฯ ไม่ถึงผู้รับ  ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในแบบฯ  เพื่อ
 • 1  ขอรับเช็คฉบับดังกล่าว  ถ้าเช็คฉบับดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 6 เดือน  หรือ
 • 2  ยื่น "คำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่"  ถ้าเช็คฉบับดังกล่าวมีอายุเกิน 6 เดือน
 • เอกสารหลักฐาน   ที่ใช้ประกอบ "คำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่"  มีดังนี้
  1   หลักฐานการแสดงตน
       บุคคลธรรมดา  ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว  พร้อมภาพถ่ายที่ลงลายมือชื่อรับรอง
       คณะบุคคล  ใช้หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล  พร้อมภาพถ่ายที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของภาพถ่าย
  2   หลักฐานการมอบอำนาจ   หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน  ให้แนบ
       I  หนังสือมอบอำนาจ  ที่ปิดอากรแสตมป์  10 บาท
       II  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  ที่ผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
       III  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ  ที่ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

8  ได้รับเช็คคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากรแล้ว  แต่ผู้ขอคืนเงินภาษีไม่มีบัญชีธนาคาร  จะต้องทำอย่างไร
 • กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีให้แก่ผู้ขอคืนภาษีเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย  ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามกรณีดังต่อไปนี้
 • 1  กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย ให้นำเช็คเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • 2  กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย แต่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์อื่น ให้นำเช็คเข้าบัญชี
  เงินฝากกับธนาคารที่มีอยู่
 • 3  กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดๆ สามารถนำเช็คไปแลกเงินสดได้ดังนี้
 • 3.1  ผู้ขอคืนมีภูมิลำเนาตามแบบฯ อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่  สำนักบริหารการคลังและรายได้  กรมสรรพากร  อาคารกรมสรรพากร ชั้น 7  เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  3.2  ผู้ขอคืนมีภูมิลำเนาตามแบบฯ อยู่ต่างจังหวัด ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน สรรพากรพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ
 • เอกสารหลักฐาน   ที่ใช้ประกอบการแลกเช็คเป็นเงินสด  มีดังนี้
  1   หลักฐานการแสดงตน
       บุคคลธรรมดา   ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว  พร้อมภาพถ่ายที่ลงลายมือชื่อรับรอง
       คณะบุคคล   ใช้หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล  พร้อมภาพถ่ายที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของภาพถ่าย
  2   หลักฐานการมอบอำนาจ   หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน  ให้แนบ
       I  หนังสือมอบอำนาจ  ที่ปิดอากรแสตมป์  10 บาท
       II  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  ที่ผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
       III  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ  ที่ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

9  เช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากรมีอายุนานเท่าใด   และหากเกินกำหนดเวลาตามอายุเช็ค  จะต้องทำอย่างไร
 • เช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากรมีอายุ 6 เดือน  นับจากวันที่ระบุในเช็ค   หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ขอคืน
  นำเช็คฉบับดังกล่าวไปแลกเงินสดได้ดังนี้
 • 1  กรณีผู้ขอคืนมีภูมิลำเนาตามแบบฯ ในกรุงเทพมหานคร   ติดต่อแลกเงินสดได้ที่  สำนักบริหารการคลังและรายได้  กรมสรรพากร  อาคารกรมสรรพากร ชั้น 7 เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
 • 2  กรณีผู้ขอคืนมีภูมิลำเนาตามแบบฯ ในต่างจังหวัด  ติดต่อแลกเงินสดได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

10  หากผู้ขอคืนเงินภาษีทำเช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากรชำรุด / สูญหาย / หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช่น
คำนำหน้าชื่อไม่ถูกต้อง หรือชื่อ/นามสกุลไม่ถูกต้อง หรือเช็คเกิน 6 เดือน   จะต้องทำอย่างไร
 • ให้ผู้ขอคืนเงินภาษียื่น "คำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่" ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ (จังหวัด) ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในแบบฯ
 • เอกสารหลักฐาน  ที่ใช้ประกอบ "คำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่" มีดังนี้
  1   เช็คดังกล่าว (ถ้ามี)
  2   หนังสือแจ้งความ กรณีผู้ขอคืนทำเช็คที่ได้รับสูญหาย
  3   หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
  4   หลักฐานการแสดงตน
       บุคคลธรรมดา   ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว  พร้อมภาพถ่ายที่ลงลายมือชื่อรับรอง
       คณะบุคคล   ใช้หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล  พร้อมภาพถ่ายที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของภาพถ่าย
  5   หลักฐานการมอบอำนาจ   หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน  ให้แนบ
       I  หนังสือมอบอำนาจ  ที่ปิดอากรแสตมป์  10 บาท
       II  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  ที่ผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
       III  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ  ที่ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

11  หากผู้ขอคืนเงินภาษีมีหนี้ภาษีอากรค้างอยู่กับกรมสรรพากร  จะต้องทำอย่างไร
 • ผู้ขอคืนเงินภาษีที่มีหนี้ภาษีอากรค้างอยู่กับกรมสรรพากร  จะได้รับแจ้งให้ทราบว่ามีหนี้ภาษีอากรค้างอยู่กับกรมสรรพากร
  เป็นจำนวนเงินเท่าใด  โดยสามารถเลือกดำเนินการได้  2 ทางเลือก  ดังนี้
 • 1  ชำระหนี้ภาษีอากรค้าง  วิธีนี้ผู้ขอคืนเงินภาษีชำระหนี้ภาษีอากรค้าง พร้อมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้ที่ "สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทุกสาขา" และส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงาน เมื่อเจ้าพนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ขอคืนไม่มีหนี้ภาษีอากรค้างแล้ว จะพิจารณาคืนเงินภาษีตามแบบฯ ให้ต่อไป
 • 2  หักกลบลบหนี้ภาษีอากรค้าง  วิธีนี้เจ้าพนักงานจะหักกลบลบหนี้ภาษีอากรค้าง  หากเงินภาษีที่ได้รับคืนมีจำนวนมากกว่า
  หนี้ภาษีอากรค้าง และเบี้ยปรับเงินเพิ่ม  ผู้ขอคืนจะได้รับเงินภาษีในส่วนที่เกิน  หากเงินภาษีที่ได้รับคืนมีจำนวนน้อยกว่าหนี้ภาษีอากรค้าง และเบี้ยปรับเงินเพิ่ม  ผู้ขอคืนจะต้องชำระเงินภาษีในส่วนที่ขาด

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

12  กรณีที่ผู้ขอคืนเงินภาษียื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับ  เนื่องมาจากได้ทำรายการยื่นแบบฯ เพิ่มเติม  เพื่อปรับปรุงรายการ
เป็นผลให้ได้รับคืนเงินภาษีเพิ่มขึ้น   เมื่อผู้ขอคืนได้รับเช็คคืนเงินภาษีฉบับแรกจากกรมสรรพากรแล้ว   แต่เช็คดังกล่าวมีจำนวนเงินคืนภาษีน้อยกว่าแบบฯ ฉบับที่ปรับปรุง  ผู้ขอคืนเงินภาษีจะต้องทำอย่างไรกับเช็คฯ ฉบับแรกที่ได้รับนั้น
 • หากผู้ขอคืนเงินภาษียื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับ  และได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าการยื่นแบบฯ ฉบับปรับปรุง
  ผู้ขอคืนสามารถนำเช็คคืนเงินภาษีฉบับแรกเข้าบัญชีได้ทันที   กรมสรรพากรจะจัดส่งเช็คคืนเงินภาษีในส่วนที่เหลือให้แก่
  ผู้ขอคืนต่อไป

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557

13  กรณีที่ผู้ขอคืนเงินภาษียื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับ  เนื่องมาจากได้ทำรายการยื่นแบบฯ เพิ่มเติม  เพื่อปรับปรุงรายการ
เป็นผลให้ได้รับเงินคืนภาษีลดลง   เมื่อผู้ขอคืนได้รับเช็คคืนเงินภาษีฉบับแรกจากกรมสรรพากรแล้ว   โดย่เช็คดังกล่าวมีจำนวนเงินคืนภาษีมากกว่าแบบฯ ฉบับที่ปรับปรุง  ผู้ขอคืนเงินภาษีจะต้องทำอย่างไรกับเช็คฯ ฉบับแรกที่ได้รับนั้น
 • หากผู้ขอคืนเงินภาษียื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับ   และได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินมากกว่าการยื่นแบบฯ ฉบับปรับปรุง
  ผู้ขอคืนเงินภาษีต้องนำเช็คฯ ส่งคืนให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามหนังสือแจ้งคืนเงินฯ และกรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินภาษีตามแบบฯ ที่ถูกต้องให้ต่อไป

ปรับปรุงล่าสุด  4 เมษายน 2557


ขึ้นด้านบน
ลิขสิทธิ์ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (บอ.)