คู่มือและคำแนะนำการยื่นแบบ

สื่อวีดีโอเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น ในการใช้งานระบบยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต : โดย RD Intelligence Center 1161

สื่อในรูปแบบเอกสาร เพื่อเป็นคู่มือประกอบการใช้งานและแก้ไขปัญหาต่างๆ

สมัครสมาชิกและเปลี่ยนแปลงข้อมูล การจัดเตรียมใบแนบแบบบันทึกข้อมูล การจัดเตรียมใบแนบแบบโอนย้ายข้อมูล การยื่นแบบออนไลน์ การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Disclosure Form การชำระภาษี วิธีการแก้ไขปัญหา
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |