ประโยชน์ที่ได้รับจากการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

1. ประหยัดพลังงาน เวลา และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษี
ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

2. โปรแกรมช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น
ตามที่กรอกไว้ในแบบแสดงรายการ หากพบข้อมูล
ที่ผิดพลาดในบางกรณีระบบจะแจ้งรายการเตือน
ให้ทราบทันที

3. ได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบ ทุกประเภท
ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2567
หมายเหตุ : หากวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดราชการ
ให้ขยายเวลายื่นแบบ และชำระภาษีออกไปอีก 1 วัน4. ได้รับสิทธิพิเศษคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม รวดเร็ว
» ผู้ส่งออกที่ดี คืนเร็วภายใน 15 วัน
» ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน คืนเร็วภายใน 30 วัน

5. เปิดบริการไม่เว้นวันหยุดราชการ
  » บริการยื่นแบบ
      - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91/94
         เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
      - ยื่นแบบอื่นๆ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
         เปิดบริการ 06.00-22.00น. ของทุกวัน
  » บริการชำระภาษี
      - ช่องทาง E-Payment (Online Realtime), ATM บนอินเทอร์เน็ต
         เปิดบริการ 06.00-22.00น. ของทุกวัน
      - ช่องทางอื่นๆ
         เวลาเปิดบริการเป็นไปตามเวลาของหน่วยรับชำระภาษี
  » บริการอื่นๆ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |