การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก

เข้าเว็บไซต์ www.rd.go.th
»  หัวข้อ E - FILING  »  "ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต"  »  "บริการสมาชิก"  เลือกรายการ ดังนี้

แจ้งเลิกการเป็นสมาชิกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
»  เลือก "แจ้งยกเลิก" ใส่ User ID และ Password  »  กรอกแบบ ภ.อ.04  »  กด ตกลง ระบบจะยกเลิกสิทธิ์การยื่นแบบทันที
* หากประสงค์จะสมัครการยื่นแบบใหม่ให้ลงทะเบียน ภ.อ.01

แจ้งเปลี่ยนแปลง e-mail Address
»  เลือก "เปลี่ยนอีเมล์" ใส่ User ID และ Password » กรอก e-mail Address ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในแบบ ภ.อ.03 » กด ตกลง
สมาชิกมีสิทธิใช้ email ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที

แจ้ง เพิ่ม/ลด ประเภทแบบแสดงรายการ
»  เลือก "เพิ่ม/ลด ประเภทแบบ" ใส่ User ID และ Password  »  กรอกแบบ ภ.อ.02 ขอเพิ่มหรือลด อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
    กด ตกลง
การเพิ่ม/ลดแบบ มีผลทันที

การขอ Password ใหม่ (กรณีสูญหายหรือลืม)
»  เลือก "ขอรหัสผ่านใหม่"  ใส่  User ID  »  กรอกแบบ  ภ.อ.03  เลือก  ขอรหัสผ่านใหม่  »  กด  ตกลง
พิมพ์แบบ ภ.อ.03 นำส่ง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่

การเปลี่ยน Password
»  เลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน"  ใส่ User ID และ Password  »  กำหนด Password ใหม่ 2 ครั้ง  »  กด ตกลง
    เพื่อยืนยันข้อมูลการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่และจะบันทึกเข้าสู่ระบบอัตโนมัติทันที

1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |