การสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
   » ยื่นแบบและชำระภาษี ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น
   » ต้องชำระภาษีครบถ้วน ตามแบบแสดงรายการ
   » ใช้บริการยื่นแบบเวลา 06.00 - 22.00 น.
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารที่ใช้สมัครสมาชิก
1. แบบ ภ.อ.01
    (Download แบบฟอร์ม)
2. ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ
    (Download แบบฟอร์ม)
3. กรณีมอบอำนาจ มีหนังสือมอบอำนาจ
    (Download แบบฟอร์ม)
    พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

สถานที่ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
   » สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ
   » กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 27) กรณี มีสถานประกอบการหลายแห่ง
      (ยื่นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน)

การสมัครใช้บริการ
1. ลงทะเบียนที่ www.rd.go.th
    หัวข้อ  E-FILING  »  คลิก "ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต"
    » คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก"  (ตำแหน่งปุ่มอยู่ทางด้านซ้าย)
              
    » ตัวเลือก "ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91/94" หรือ "ยื่นแบบอื่นๆ"
    » เลือก "ยื่นแบบอื่น ๆ"  »  กรอกแบบ ภ.อ.01
    (คำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
2. กรอกข้อมูลพร้อมลงทะเบียน พิมพ์แบบ ภ.อ.01 และข้อตกลง                   

คู่มือและคำแนะนำการยื่นแบบ
 » คู่มือการสมัครขอใช้บริการ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01)
 » คู่มืออื่นๆ

1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |