แนะนำหน่วยรับชำระภาษี

ชำระแบบเชื่อมต่อไปยังระบบชำระเงินของธนาคารโดยตรง
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระภาษีจะถูกส่งจาก
กรมสรรพากรไปยังธนาคารโดยตรง เมื่อผู้เสียภาษียืนยัน
การทำรายการของระบบชำระเงินของธนาคารแล้ว
ธนาคารจะแจ้งผลการทำรายการ เช่น ผลการโอนเงิน
การยกเลิกการทำรายการเป็นต้น ส่งให้กรมสรรพากร
แบบทันทีทันใด (Real Time)

   »   e-Payment
   »   ATM on Internet
   »   Internet Credit Card

ชำระด้วยชุดชำระเงิน (Pay in Slip)
   »  Counter Service
          -  ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการยื่นแบบ*
          -  ไปรษณีย์
          -  7-Eleven
          -  Tesco Lotus
          -  Big C
          -  TrueMoney
          -  CenPay
   »  ATM
   »  Internet Banking
   »  Tele Banking
   »  Phone Banking
   »  Mobile Banking
   »  Tax Smart Card

หมายเหตุ

      การชำระภาษีจะได้รับ ยกเว้น เศษสตางค์จากการคำนวณภาษี ยกเว้น ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53 และ 54) และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
*  กรณีชำระด้วยเช็คต้องไปชำระ ณ ธนาคาร/สาขา ผู้ออกเช็คเท่านั้น

1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |