ช่องทางการชำระภาษี < ย้อนกลับ
หน่วยรับชำระภาษี ATM Internet Banking Tele/Phone Banking Mobile
Banking
E-Payment Counter Tax
Smart Card
Internet
Credit Card
Others
ATMInternet
CDM
Telefax
IVR
CDM
Straight2Bank
* *
 
หมายเหตุ * กรณี    easyBills Internet Banking คือ การชำระภาษีผ่าน Website ของ easyBills และ
           easyBills Mobile Banking คือ การชำระภาษีผ่าน Mobile Application ของ easyBills
 
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |