การขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ กรณีมีเหตุขัดข้อง

กรณีมีเหตุ ขัดข้อง หรือ ข้อผิดพลาด
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทำให้การยื่นแบบและการชำระภาษีไม่สำเร็จ เช่น
   » ระบบการโอนเงินของหน่วยรับชำระขัดข้อง
   » ยื่นแบบภายในกำหนดและสั่งโอนเงินในวันถัดจาก
      วันครบกำหนด แต่ธนาคารไม่ปิดระบบการโอนเงิน
   » ระบบการรับแบบหรือระบบเครือข่ายของ
      กรมสรรพากร ขัดข้อง

กรณี ไม่ได้รับอนุมัติ ให้ขยายเวลาการยื่นแบบ ต้องรับผิด ค่าปรับ
เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ (ถ้ามี)             

ต้องยื่นคำร้อง พร้อมยื่นแบบ และชำระภาษี ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พร้อมเอกสารประกอบคำร้องฯ ดังนี้
      1. คำร้องขอขยายเวลาฯ ( Download แบบฟอร์ม )
      2. สำเนาแบบแสดงรายการที่ยื่นผ่าน สส.
      3. สำเนา บ.ช.35
      4. หนังสือชี้แจงเหตุขัดข้อง (ถ้ามี)

ให้ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ส่งคำร้อง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องฯ ให้ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการพิจารณา
      1. กรณีมีเหตุขัดข้องหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้ขยายเวลาออกไปอีก 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบลงวันที่ 12 พ.ย. 2546
      2. กรณียื่นแบบและชำระภาษีเกิน 7 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการยื่นแบบ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การแจ้งผลการพิจารณา
   » แจ้งให้ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียนตอบรับ)
   » แจ้ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |