ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต
บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
* แบบแสดงรายการที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
   ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.52, ภ.ง.ด.55, ภ.พ.36, ภ.ง.ด.54,
   ภ.พ.30 (แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ),
   ภ.ธ.40 (แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ)
บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม
* แบบแสดงรายการที่บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมของสรรพากร
แล้วนำข้อมูล Upload ผ่านเว็บไซต์
   ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.50,
   ภ.พ.30 (แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ โดยให้สาขาตัวแทนเป็นผู้ยื่นแบบให้),
   ภ.พ.30 มีใบแนบ (กรณีได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบร่วมกัน),
   ภ.ธ.40 มีใบแนบ (กรณีได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบร่วมกัน)
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |