ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม
01 เลือกประเภทแบบแสดงรายการ
เตรียมข้อมูลรายการภาษี ด้วยโปรแกรมของกรมสรรพากร
เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เลือกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต เลือกประเภทแบบแสดงรายการ
ที่ต้องการจะยื่น
02 Login เข้าสู่ระบบ
»   Login เข้าสู่ระบบยื่นแบบด้วยหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน
»   Upload ข้อมูลรายการภาษีผ่านเว็บไซต์
03 ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลแล้ว คลิกปุ่มยืนยันการยื่นแบบ
04 การแจ้งผล
»   กรณีแบบแสดงรายการ ไม่มีการชำระภาษี / มีภาษีชำระภาษีไว้เกิน จะแสดงหน้าจอ
โดยมีข้อความว่า "กรมสรรพากรได้รับข้อมูลการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว" พร้อมแสดง
หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบและวันที่ยื่นแบบ ให้ท่านพิมพ์แบบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

»   กรณีแบบแสดงรายการ มีภาษีชำระเพิ่ม จะแสดงหน้าจอให้เลือกวิธีการชำระภาษี
ให้ท่านพิมพ์แบบเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเลือกวิธีการชำระภาษี เมื่อท่านได้ชำระภาษี
ภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบแล้ว จึงจะถือว่ากรมสรรพากรได้รับข้อมูลการยื่นแบบของท่าน
05 พิมพ์ใบเสร็จ
หลังจากวันที่ยื่นแบบหรือวันที่ชำระภาษี 2 วันทำการ
สามารถ login เข้าสู่ระบบ เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |