ยื่นแบบออนไลน์
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
   
อากรแสตมป์
   
Disclosure Form
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
งบการเงิน
   
คำแนะนำ

ในการยื่นแบบทุกประเภทภาษี ถ้าเป็นแบบที่ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ขอให้ท่านทำรายการจนถึงหน้าจอที่แสดงผล : กรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการของท่านแล้ว แต่ถ้าเป็นแบบที่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม ต้องทำรายการภายในกำหนดเวลายื่นแบบประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งต้องชำระเงินภาษี ภายในกำหนดเวลา ของแต่ละช่องทางชำระภาษีที่เลือกใช้ และทำรายการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของหน่วยรับชำระภาษี หากท่านทำรายการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน จะเป็นผลให้รายการยื่นแบบของท่านไม่สมบูรณ์ และไม่ถือว่าเป็นการยื่นแบบที่มีผลสำเร็จ ทำให้ท่านต้องไปยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และต้องชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้คู่มือการยื่นแบบ
* กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้นำส่งรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ต้องนำส่งรายงานฯ ในหัวข้อ "งบการเงิน" จึงจะถือว่าได้ปฏิบัติตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |