ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เนื่องจากภาวะ Covid-19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563