กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกันให้บริการรูปแบบใหม่
สะดวก ครบในขั้นตอนเดียว
กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ร่วมมือกันให้บริการรูปแบบใหม่ สะดวก ครบในขั้นตอนเดียว
ตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรายใหม่ พร้อมกับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
และ สมัครใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกับกรมสรรพากร
ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดคลิกที่นี่