โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ ภ.ง.ด.50

* คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล แบบ ภ.ง.ด.50
โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ ภ.ง.ด.50 Version 2562

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2561

โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ
ภ.ง.ด.50 Ver 2562 .exe
โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ
ภ.ง.ด.50 Ver 2562 .zip
Last Update : 23/05/2562

คู่มือการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รอบบัญชี 2561
ขนาดไฟล์ 3.86 MB ขนาดไฟล์ 3.79 MB


โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ ภ.ง.ด.50 Version 2561

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2560 และเครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี

โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ
ภ.ง.ด.50 Ver 2561 .exe
โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ
ภ.ง.ด.50 Ver 2561 .zip
Last Update : 22/11/2561

คู่มือการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รอบบัญชี 2560
ขนาดไฟล์ 3.53 MB ขนาดไฟล์ 3.46 MB
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |