โปรแกรมประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านอินเทอร์เน็ต

กรณีได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน (มีใบแนบ)
โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.พ.30 .exe
โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.พ.30 .zip
Last Update : 31/07/2555
ขนาดไฟล์ 3.55 MB ขนาดไฟล์ 3.55 MB
* คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลใบแนบ แบบ ภ.พ.30
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.พ.30 .exe
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.พ.30 .zip
Last Update : 20/12/2562
ขนาดไฟล์ 2.89 MB ขนาดไฟล์ 2.53 MB
* คือ โปรแกรมซึ่งเหมาะกับผู้จ่ายเงินได้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว มาจัดทำเป็นใบแนบ
ประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่


กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการโดยให้ "สาขาตัวแทน" เป็นผู้ยื่นแบบแทน
โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.พ.30 .exe (ยื่นแทน)
โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.พ.30 .zip (ยื่นแทน)
Last Update : 29/02/2559
ขนาดไฟล์ 6.84 MB ขนาดไฟล์ 6.83 MB
* คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล แบบ ภ.พ.30 ของแต่ละสถานประกอบการ
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.พ.30 .exe (ยื่นแทน)
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
แบบ ภ.พ.30 .zip (ยื่นแทน)
Last Update : 29/02/2559
ขนาดไฟล์ 6.81 MB ขนาดไฟล์ 6.81 MB
* คือ โปรแกรมซึ่งเหมาะกับผู้จ่ายเงินได้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว มาจัดทำเป็นใบแนบ
ประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่
1111, 1161
e-filing@rdserver.rd.go.th
more >
กรมสรรพากร  |   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  |   ติดต่อเรา  |