เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ
 
ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อคัดแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารกรมสรรพากร ชั้น 27 โดยมี ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 6 บาท