ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                ด้วย .............(ชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษี)............. ต่อไปจะเรียกว่า "ผู้เสียภาษี" ได้ยื่นคำขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้ว ตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
                1.1 "ผู้เสียภาษี" จะต้องใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากกรมสรรพากร เพื่อการยื่นรายการข้อมูลของ "ผู้เสียภาษี" ตามแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
                1.2 การใช้หมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ "ผู้เสียภาษี" ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อ "ผู้เสียภาษี" ได้ยืนยันการส่งข้อมูล และกรมสรรพากรตอบรับการยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการ และรับชำระภาษีแล้ว ถือว่าเป็นการทำรายการโดย "ผู้เสียภาษี" และยอมรับที่จะผูกพันในรายการนั้น ว่าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีของ "ผู้เสียภาษี" และรับรองว่ารายการข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงจะผูกพันแบบแสดงรายการภาษีที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ในรายการข้อมูล ตามการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่กำหนด ไว้แล้ว และที่จะประกาศกำหนดเพิ่มเติมต่อไป
                1.3 "ผู้เสียภาษี" จะต้องชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดย "ผู้เสียภาษี" จะต้องชำระภาษีโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) กับธนาคารที่กรมสรรพากรกำหนด
                1.4 จำนวนเงินที่ "ผู้เสียภาษี" ชำระภาษีโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร จะต้องมีจำนวนเท่ากับจำนวนภาษีที่ต้องชำระตามแบบแสดงรายการภาษี
                1.5 กรณีที่ธนาคารแจ้งว่าจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากของ "ผู้เสียภาษี" มีไม่เพียงพอสำหรับการชำระภาษีตามแบบแสดงรายการภาษี จะถือว่าไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในครั้งนั้น
                1.6 "ผู้เสียภาษี" จะต้องยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในเวลาที่กรมสรรพากรกำหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 115) เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบ แสดงรายการภาษี ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่จะกำหนดเพิ่มเติม ต่อไป
                หากยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการ และชำระภาษีเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษียอมรับว่าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในวันถัดไป
                1.7 กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้มีการหยุดการรับแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีเป็นการชั่วคราว หรือกรณีอื่นใด ที่ทำให้ "ผู้เสียภาษี" ไม่สามารถยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ "ผู้เสียภาษี" ยังคงมีหน้าที่ต้องไปยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่
                1.8 เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะกำหนดเป็นอย่างอื่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกำหนดเวลา และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม "ผู้เสียภาษี" จะต้องไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่
                1.9 ในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "ผู้เสียภาษี" ยังคงต้องปฏิบัติและรับผิดตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

ลงชื่อ                                                        ผู้เสียภาษี
  /2. การ...

-2-

2. การเพิ่ม/ลดประเภทแบบแสดงรายการที่ยื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลงอีเมล์ แอดเดรส (e-mail Address) การขอรหัสผ่าน (Password) หรือการเลิกการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                กรณีที่มีความประสงค์จะเพิ่ม/ ลดประเภทแบบแสดงรายการที่ยื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เปลี่ยนแปลงอีเมล์ แอดเดรส (e-mail Address) ขอรหัสผ่าน (Password) หรือเลิกการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "ผู้เสียภาษี" จะต้องแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือจะยื่นด้วยตนเองตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ (กรณีอยู่ต่างจังหวัด) หรือหน่วยงานที่กรมสรรพากรกำหนดก็ได้ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

3. การเพิกถอนสิทธิในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                กรณีที่ "ผู้เสียภาษี" มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด หรือไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นจำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน กรมสรรพากรจะสั่งเพิกถอนสิทธิในการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ "ผู้เสียภาษี"

                "ผู้เสียภาษี" จะต้องปฏิบัติในการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบ และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ได้อ่านข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้างต้นเข้าใจโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ                                                        ผู้เสียภาษี
        (..............................................................)
วันที่......... เดือน............................... พ.ศ...............
   

ปิดหน้าต่างนี้