สิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา
  บริการเฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบ ภ.พ. 30 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 โดยสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง
หากที่นั่งมีจำนวนไม่ครบระบบจะให้สำรองเพียงเท่าที่ยังคงมีอยู่เท่านั้น

เปิดให้สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต http://rdserver.rd.go.th
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งจะเต็ม
 
วิธีการสมัครเข้าร่วมสัมมนา
      1. กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ใช้ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
    2. เลือกรอบที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา
    3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นยืนยันการสำรองที่นั่ง
    4. พิมพ์บัตรสัมมนา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสัมมนา
    5. พิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนา
 
หมายเหตุ
  หากสำรองที่นั่งแล้วไม่เข้าร่วมสัมมนา จะทำให้เสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป
 
สมาชิกบัตร E-Filing Privilege Card
  สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ http://rdserver.rd.go.th ได้ก่อน ตั้งแต่
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. - 11 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.
 
  รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้จากเอกสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร